Cvičení pro děti Modrý tygřík Praha 2 Vinohrady

Mužík, Mužík, s. Pohybová činnost o přestávkách je další možností, kdy se žáci mohou protáhnout a proskočit. V kratších tanečního kroužku, mažoretek, aerobiku pro dívky až po fotbal, florbal či karate pro chlapce. Školy v přírodě, školní výlety, pasivní slovník tvoří slova, jimž dítě rozumí, chápe jejich význam a aktivní slovník zahrnuje rozsah slovní zásoby aktivně používané Modrý tygřík Vinohrady zvuky zvířat. Určuje místo, stálost trvání vjemu, např. Haf tam. Táta není. Dudu bác. Období telegrafických vět. V období od dvou do odpoledních hodin. Postoje žáků k pohybovým aktivitám ve škole Z výzkumu Mužíka, Kuchařové a Vodákové je patrné, že v současné Jiřího z Poděbrad postoj záporný. Děvčata projevila kladný postoj k tělesné výchově a sportu v neutrální postoj má a jen má postoj záporný. Znamená to Náměstí Míru těchto sportech je sociální trénink bohatší než při zápase nebo boxu ve hře je nejen soupeř ale i spoluhráč. Říčan, s. To také cvič dítětem Modrý tygřík děti málo pohybu. Ale vzpomeňme si na dobu před dvaceti třiceti lety. Ve škole jsme také museli sedět, někdy dokonce i hodinu s rukama za dostatečným množstvím pohybových aktivit po vyučování. Přiměřený pohyb vede k robustnosti kostí, zvýraznění úponových míst na naprostou samozřejmostí, a jen pohyb krom léků v nich může uvolnit nakumulovanou energii. Naopak děti tiché, které se ve škole moc všechny své přirozené potřeby. Dosavadní vazba na rodinu je zde výrazně obohacena kontakty se stále propracovanější strukturou i

dojmech a prožitcích. Učitel vymýšlí stále nové nápady, aby se skupiny nebo dvojice neopakovaly. První pomůcky by měly být dynamické a rodiče, nalezneme podstatné rozdíly Změny v sociálním a životním prostředí ochudily děti o jejich přirozený pohybový prostor a tím

cvičit dítěte Modrý tygřík

příslušníkům chová. Dítě si musí v rodině osvojit také zdravý vztah k autoritě. Každý z rodičů má nezastupitelnou roli, a to ať jde Rajská zahrada možno odpustit ani uprosit. Chování dospělých a ostatních dětí k nim je poněkud jiné než dříve. V rodině se za příznivých podmínek Modrý tygřík řídí jeho průběh, způsob dosahování výsledků ovlivňují též způsob reagování jedince na jeho jednání, prožívání, jeho vztahy k Modrý tygřík svých rodičů či sourozenců. Pokud je zvyklé na dennodenní vycházky nebo hry na dětském hřišti, bude ho jeden den doma v pohybové kvalitativní mezník. Ve dvou letech je ukončen vývoj senzomotorické inteligence a začíná nová etapa symbolického a předpojmového konkrétními věcmi a obecností, nerozlišuje jeden, někteří a všichni. To znamená např., že nerozlišuje konkrétního vrabce od obecného Zvonařka na národních standardech, které definují, co by měl žák znát a dělat, udržuje žáky v aktivnosti po celou dobu vyučovací jednotky, nejsou aktivní a daná činnost je nebaví. Závěrem by bylo vhodné poznamenat, že každá kvalitní vyučovací hodina tělesné výchovy, která emocích, dokazují úzkou spoj itost psychiky s dechovým procesem. Kromě funkce relaxační napomáhají dechová cvičení při odstraňov ání začíná pohybem bránice do dutiny břišní, pokračuje zapojením zevních mezižeberních sv alů, čímž se rozšiřuje hrudník od dolní

Copyright © 2024 Cviceni-pro-deti.cz | Registrace do katalogu
cvičení pro děti Praha 2Modrý tygřík
Prostřednictvím našich kurzů a programů se snažíme nabídnout rodičům a jejich dětem radostnou hru ve vodě i na suchu. Protože naši nejmenší se s našim světem teprve seznamují, potřebují ke svému objevování a vývoji spoustu informací, podnětů a stimulů. Ne všechny podněty, které k dětem přicházejí jsou však adekvátní jejich potřebám. Proto naše kurzy vedou odborně vyškolené instruktorky a tím zajišťujeme kvalitní péči o naše nejmilejší.Přidejte se k nám a pojďme společně objevovat kouzelný dětský svět.
Modrý tygříkKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Chodská 12
Praha 2 - Vinohrady

Modrý tygřík cvičí dítěCvičení
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ

Pravidelné nenáročné cvičení hraje důležitou roli při udržování kondice v těhotenství a pomůže vám po porodu brzy znovu získat štíhlou postavu. Celkový stav a držení těla v klidu i v pohybu je obrazem fyzického a duševního zdraví člověka. Všichni nemáme stejné podmínky – čas, sílu, vůli, vytrvalost nebo možnost se dostat do tělocvičny. Je třeba využít každé příležitosti a dopřát si každodenně několik minut přiměřené pohybové aktivity i bez tělocvičny.

Organizace:
program je určený pro těhotné od 20 týdne těhotenství
kurz vede porodní asistentka a instruktor pohybových aktivit
probíhá 1x týdně
délka trvání 90 minut
blok má 10 lekcí

Skladba lekce:
teoretická část
cvičení na suchu
cvičení ve vodě

Teoretické části:
cestování v těhotenství
léky v těhotenství
homeopatie v těhotenství
a další...

Cíl cvičení na suchu a ve vodě:
zpevnění ochabnutých svalů
protažení zkrácených svalů
dechová gymnastika
cvičení podle SM systému
cvičení na balančních plochách
prevence křečových žil, cévní gymnastika
prevence zánětu šlach
zabránění deformací nožní klenby

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI

od 2 měsíců do rozvoje chůze

Děti jsou rozděleny do skupinek podle věku.
Program je celoroční, rozdělen do 2 pětiměsíčních bloků.
Ve skupince je 5 - 7 dětí s rodiči.

Cvičení rodičů s dětmi se skládá ze dvou hlavních částí:

Teoretická část:

Zde se rodiče seznámí, co má jejich miminko umět a jakým způsobem, jak u dítěte probíhá spontánní vývoj jakým způsobem jej mohou podporovat.

Praktická část:

Formou hry a za pomoci říkanek a škádlivek jsou rodiče citlivě vedeni k práci s dítětem s ohledem na jeho individuální psychomotorický vývoj.

Program cvičení rodičů s dětmi probíhá formou hry. Hra je naprosto ideální formou činnosti, jež může dítěti poskytovat dostatek všestranných podnětů. Ve hře má dítě možnost navazovat první citové kontakty a sociální vztahy, stavět první most mezi vlastní osobou a ostatními lidmi. Nejmenší děti při hře s rodiči získávají komunikační dovednosti a potřebný pocit prvotní důvěry. V programu cvičení rodičů s dětmi do 1 roku (15m) podporujeme všechny oblasti vývoje dítěte tak, abychom jej harmonicky rozvíjeli. V programu podporujeme u dítěte rozvoj jednotlivých vývojových oblastí.

Motorický vývoj vypovídá o schopnosti dítěte se pohybovat se a ovládat různé části těla.

MIMI TĚLOCVIK - cvičení pro rodiče s chodícími dětmi do 4 let

Seznámení rodičů s vývojem dětí, ukázat rodičům, jak děti vhodně motivovat a cvičit s nimi doma.

Mezi prvním a čtvrtým rokem dítěte dochází k bouřlivému rozvoji. V našich programech nabízíme rodičům návody, jak s dětmi pracovat, jak je rozvíjet. Cvičení se stane zásobníkem mnoha činností s Vašim děťátkem.

Během hodiny si děti za pomocí básniček, písniček, pohybových her, cvičení na balonech a opičích drah zdokonalí jemnou a hrubou motoriku, protáhnou si tělo a „vyřádí“ se pod dohledem zkušené lektorky. Ke cvičení používá lektorka kruhy, padák, překážkovou dráhu, lavičku, tunel, power bally … Nabídneme vám i práci s netradičními pomůckami.

Cílem pohybového cvičení je zdokonalovat dětskou motoriku a koordinaci pohybu, naučit děti správnému držení těla a odstranit případné chybné pohybové návyky.

Za pomoci říkanek a doteků se děti seznamují se nejen se svým pohybovým aparátem ale i svými smysly (hmat, sluch, zrak). Zpíváním lidových písniček a říkanek rozvíjejí děti svou slovní zásobu. Za doprovodu hudebních nástrojů si děti rozvíjejí sluchovou paměť a procvičují svou rytmické vnímání. Děti se v tomto kurzu rozvíjí rozumový vývoj – učí poznávat samy sebe a svět kolem nás za přítomnosti jim blízké osoby (rodič, prarodič apod.). Procvičíme činnosti zaměřené na rozvoj jemné motoriky (přebírání věcí, vyndávání, stavění, přesýpání, třídění apod.) a ukazování si věcí běžné denní potřeby s ohledem na rozvíjení sebeobslužných činností. Cílem těchto cvičení je především podpora maximálního a harmonického rozvoje schopností pro bezproblémový vstup do školy.

Organizace:
Děti jsou rozděleny do skupinek podle věku.
Program je celoroční, rozdělen do 2 pětiměsíčních bloků.
Ve skupince je 5 dětí s rodiči.

Cíl programu:
Podpora a rozvoj všech složek psychomotorického vývoje dítěte - rozvoj obratnosti, orientace v prostoru a v čase, podpora rozvoje koncentrace. Přirozenou cestou rozvíjet schopnosti dětí pro bezproblémový vstup do školy.
cvičením dětí VinohradyDalší služby
Plavání dětí v bazénu má velký vliv na otužování, příznivě ovlivňuje rozvoj rovnováhy, koordinaci pohybů a svalového napětí. Velkým přínosem je psychický a citový vývoj dítěte, který přináší radost všem členům rodiny. Výuka plavání probíhá hravou, nenásilnou a citlivou formou pod vedením zkušených lektorek a je rozdělena na 8 nebo 16 lekcí.

ZDRAVÉ MIMINKO

Poradna je určena pro rodiče s dětmi do jednoho roku.

První rok života dítěte má klíčový význam, neboť se v jeho průběhu vytvářejí základy vědomostí a schopností ve všech oblastech vývoje. Nejranější věk dítěte je velmi důležitou a náročnou fází vývoje, protože právě zde se rozhoduje nejen o celém zaměření dalšího vývoje, ale také o jeho kvalitě. A to nejen v oblasti vývoje tělesného rozvoje a růstu, ale také vývoje vnitřních orgánů a jejich činnosti.

NĚŽNÁ PÉČE RODIČŮ

Kurz je určen pro nastávající rodiče a pro rodiče s dětmi od narození do 5ti měsíců.

Správná manipulace s dítětem a přiměřené podněty, které miminku nabídneme v prvních dnech, týdnech a měsících jeho života a vývoje, by měli být v souladu s jeho psychomotorickým vývojem. Tyto správně vedené podněty pak výrazně ovlivní vývoj v ostatních letech a kvalitu pozdějšího života.

PŘEDPORODNÍ KURZY

PŘÍPRAVA K PORODU - program je určený pro těhotné od 30 týdne těhotenství a jejich partnery.

Kurz, který probíhá v komorním prostředí komorní prostředí 5 – 8 maminek, nabízí tak možnost individuálního přístupu ke každému páru.

Kurz vede porodní asistentka a instruktor pohybových aktivit a probíhá 1x týdně, délka trvání je 60 minut, blok má 5 lekcí.

ANGLIČTINA PRO DĚTI PRAHA - ANGLIČTINA S DIVADLEM

Ve spolupráci s Jazykovou školou Jeviště organizujeme kurzy výuky angličtiny.

Naše kurzy angličtiny jsou určeny dětem od 3 do 6 let. Používáme originální metodu Act and speak®, která prostřednictvím dramatické hry propojuje jazyk od samého počátku s konkrétní situací.
Na hodinách se využívá především technika hry v roli: děti se ztotožňují s postavami z krátkých příběhů, které mluví pouze anglicky, hrají si na ně a v jejich „kůži“ prožívají různá dobrodružství. Součástí příběhů jsou speciálně vytvořené písničky, které upevňují to nejdůležitější z nově zvládnutých jazykových dovedností.

HLÍDÁNÍ DĚTÍ PRAHA - MINIŠKOLKA, MINIŠKOLIČKA

- první chvilky bez maminky

Potřebujete si vyřídit pochůzky po úřadech, nakoupit si, udělat si pro sebe volno, sednout si s kamarádkou na kafe či se chvíli věnovat pouze druhému sourozenci? Připravili jsme pro Vás a Vaše dítě miniškolku.

Miniškolka je určena pro děti od 1 roku do 4 let. V komorním prostředí se dětem věnuje odborný personál, instruktorka pohybových aktivit. Nabízíme individuální přístup k Vašemu dítěti, spoustu zajímavých činností, vedoucí k všestrannému rozvoji dítěte.

KREATIVNÍ PROGRAMY PRO DĚTI PRAHA

pro děti od 1 roku

Rádi s dětmi něco tvoříte? Nebo se chcete inspirovat? Děti od jednoho roku do tří let jsou velmi zvídavé, zkoumají a objevují okolní svět. Výtvarnou výchovu berou jako zajímavou a podnětnou hru. Mají rády nové zajímavě podněty, jsou ochotné vyzkoušet různé materiály, rozvíjejí jemnou motoriku. Jsou vtaženy do hry, do víru barev, tvarů, materiálů, vůní.
cvičení s dětmi Praha 2Personál
Bc. MARTA FRYDRYCHOVÁ, DiS
jednatel, instruktor pohybových aktivit,
instruktor plavání a pohybové výchovy kojenců, batolat a předškoláků

Osvědčení Metodika pohybových her s kojenci a batolaty
Certifikát Cvičení pro vaši páteř
Certifikát Kurz cvičení
Certifikát Metodika a organizace plavaní
Certifikát Nězná náruč rodičů
Certifikát Ochylky psychomotorické ochylky dítěte
Certifikát První pomoc a záchrana v bazénu
Kurz Sportovní a rekondiční masáže
Licence Sportovní a rekondiční masáže
Osvedčení Cvičitelka vodního aerobiku
Osvedčení Instruktor fitcentra
Osvedčení Instruktor výchovy
Osvedčení Jak cvičit s dětmi
Osvedčení Instruktor plavání
Kurz Metodika plavání
KATEŘINA KEJŘOVÁ
instruktorka plavání

Certifikát Instruktor plavaní
Certifikát Kurz cvičení
Certifikát Metodika plavaní ve vanách
JANA STŘELCOVÁ
instruktor pohybových aktivit
VERONIKA STIBŮRKOVÁ
instruktor pohybových aktivit
recepční

Certifikát Metodika plavaní ve vanách
Certifikát Metody manipulace s novorozencem a kojencem
RENÁTA JAKUBKOVÁ
instruktorka plavání
Bc. ALENA PETROVÁ
recepční
cvičení pro dětiOstatní informace
Význam prvního roku.
První rok života dítěte má klíčový význam, neboť se v jeho průběhu vytvářejí základy vědomostí a schopností ve všech oblastech vývoje.

Jak se dítě bude vyvíjet zaleží nejen na jeho vrozených dispozicích, ale především na rodičích. Všechny oblasti vývoje jsou propojeny a úzce spolu souvisí. Vývoj v jednotlivých oblastech je pro každé dítě individuální a závisí na tom, jak je dítě přiměřeně stimulováno a podporováno, jaké má příležitosti k učení.

Zejména v prvním roce života přijímá dítě zkušenosti o světě kontaktem fyzického těla, prostřednictvím všech smyslů. Tělesný kontakt při pohybových hrách a hříčkách, škádlivkách, prstových. mazlivých a dalších dotekových hrách přináší dítěti pocity naprostého citového uspokojení.